STANDARDY

 • Stavebně technické řešení - platí obecně pro všechny typy domů A, B, C, D, E.
 • Jednoduchý jednolodní dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou.
 • Konstrukční systém stěnový zděný, vodorovné konstrukce monolitické železobetonové.

 

Základy

 • Založení objektu plošné na základových pasech betonových.
 • S ohledem na průběhy původních terénů budou základové konstrukce lokálně výškově etážovány.

 

Svislé konstrukce

 • Jedná se o zděný objekt, svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků, po obvodě tepelně izolační.
 • Obvodové nosné konstrukce nadzemní jsou navrženy z tvarovek š. 300 mm (vícevrstvé zdivo s dodatečným zateplením KZS).
 • Vnitřní nosné konstrukce a atika z tvarovek š. 250 mm.
 • Vnitřní dělící konstrukce provedeny z cihelných tvarovek š. 150 a 100 mm. Veškeré konstrukce musí splňovat pevnostní, požární a akustické parametry.

 

Vodorovné konstrukce

 • Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové konstrukce, křížem vyztužené desky.
 • Součástí stropních konstrukcí jsou obvodové i vnitřní průvlaky, nadvlaky a věnce.
 • Průvlaky a obvodové věnce ukončeny tepelnou izolací z XPS tl. 70-80 mm ukončené věncovými tvarovkami.

 

Zastřešení

 • Plochá střecha jednoplášťová nevětraná, zateplená, s pojistnou hydroizolací, parozábranou pod tepelnou izolací, krytina povlaková ze svařované PVC fólie.
 • Nosná konstrukce střechy shodná se stropní, na ni bude provedeno vrstva pojistně hydroizolační a parotěsnící z asfaltového pásu, dále tepelně izolační vrstva z EPS 100 spádové klíny a desky, separace a hydroizolační PVC pásy kotvené.
 • Odvodnění dvouúrovňovými vpustmi.
 • Střešní rovina bude obsahovat l kotvící body pro údržbu v souladu s EN795.
 • Výlez na střešní rovinu bude realizován mobilními žebříky, navazující na kotevní body údržby a uchycení žebříku provedené na střeše.
 • Tvarovky pro odvětrání kanalizace, hromosvod apod. budou v systému dodavatele střešní krytiny.

 

Fasáda

 • Fasády jsou tvořeny kombinací KZS s izolantem z grafitového polystyrenu tl. 150 mm a probarvenou jemnozrnnou omítkou a obkladem cihelným páskem.
 • Sokl bude proveden z voděodolné mozaikové stěrky na KZS z perimetrického polystyrenu tl. 120 mm.
 • Fasádní silikátová stěrka s vrchní jemnozrnnou probarvenou stěrkou v odstínech dle architekta.
 • Obklad z cihelných pásků vč. rohových dílů lepený.
 • Soklová omítka provedena z voděodolné mozaikové stěrky.
 • Výběr barevnosti omítky popř. nátěru, odstínu obkladu a spárovací hmoty musí být konzultován s architektem.

 

Výplně otvorů

 • Výplně fasádních otvorů jsou navrženy jako AL a plastové výplně s vícekomorovými rámy a izolačním zasklením s trojsklem.
 • Výplně budou splňovat požadavky tepelně technické a akustické.
 • Vnitřní výplně truhlářské, otevíravé dveře s obložkovými zárubněmi.

 

ŽELEŠICE A JEJICH OKOLÍ
Podívejte se na dopravu v této oblasti, jak můžete trávit volný čas a jaké můžete podnikat výlety do okolí vašeho nového domova.

Kontaktujte nás

REAL major, s.r.o.

Hajany 222
664 43 Hajany

 

E-mail: info(zavináč)realmajor(tečka)cz

 

Mobil: +420 776 387 287

Mobil: +420 605 018 056

Napište nám